Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Hoewel Bouwend Nederland bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen.

De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van de auteur en/of Bouwend Nederland.

Op deze website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere websites. Bouwend Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

Privacy

Bouwend Nederland respecteert de privacy van haar leden, partners, stakeholders, medewerkers en online bezoekers.

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Bouwend Nederland is de ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Om diensten aan leden, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen en hun belangen goed te kunnen behartigen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Welke gegevens verwerkt Bouwend Nederland van u en wanneer?

Wij verwerken uw gegevens:
Bij lidmaatschap / branchepartnerschap wanneer u:

 • Contactpersoon van een lidmaatschap of branchepartnerschap bent (geweest) bij Bouwend Nederland. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: initialen, naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), adres, (doorkies)telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent, geboortedatum en overige gegevens die door u worden verstrekt. Bouwend Nederland kent aan elke persoon / bij ons bekende medewerker van uw organisatie tevens een relatienummer toe.
 • Binnen Bouwend Nederland als bestuurder of vrijwilliger actief bent (geweest). Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend, aanwezigheid bij bestuurs-, commissie- of werkgroep-vergaderingen en eventuele (vacatie)vergoeding.
 • Op de een of andere manier persoonlijk onderscheiden bent door Bouwend Nederland. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam van de onderscheiding en datum van toekenning, naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent, geboortedatum ten behoeve van de oorkonde, uw privéadres, privémailadres en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Voor gebruik besloten pagina’s en uw profiel wanneer u:

 • Een eigen inlogcode heeft voor het besloten gedeelte van de website van Bouwend Nederland. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en de door u ingestelde voorkeuren ten aanzien van nieuwsvoorziening op maat.

Voor nieuwsbrieven en notificaties wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, notificatiemail en/of actiemails. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een actie, waaronder in ieder geval uw naam (initialen en/of voornaam en achternaam), functiegegevens en e-mailadres.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media, in print publicaties of op de websites van Bouwend Nederland wegens een bijzonder project, of bijdrage voor Bouwend Nederland. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent en overige gegevens die door u worden verstrekt.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de websites van Bouwend Nederland wegens bedrijfsdeelname aan een prijsvraag of meedingen naar een onderscheiding die uitgegeven wordt door Bouwend Nederland. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Bij deelname aan een activiteit wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor een activiteit of bijeenkomst. Afhankelijk van het soort evenement verwerken we naast uw naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) en e-mailadres, in voorkomende situaties ook de volgende gegevens: adresgegevens, telefoonnummer, functiegegevens, activiteit gebonden opmerkingen zoals dieetwensen, evaluatie en betalingsgegevens. Bovendien kan het zijn dat u voorkomt op beeldmateriaal dat tijdens een bijeenkomst gemaakt wordt. Dit beeldmateriaal wordt alleen door Bouwend Nederland gebruikt.
 • Zich inschrijft voor cursus(sen)/opleiding(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort cursus of opleiding en kan naast naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent, e-mailadres en telefoonnummer, activiteit gebonden opmerkingen zoals dieetwensen, evaluatie en betalingsgegevens, ook geboortedatum in het geval van verstrekken diploma of certificaat omvatten. Bovendien kan het zijn dat u voorkomt op beeldmateriaal dat tijdens een cursus/opleiding gemaakt wordt. Dit beeldmateriaal wordt alleen door Bouwend Nederland gebruikt.

Bij webbezoek, afsluiten abonnement, bestelling webshop en andere aanvragen via de website:

 • Als u onze website bezoekt slaan wij zogenaamde verkeersgegevens op van de bezoeker, zoals browserversie, besturingssysteem, het IP-adres en informatie over hoe u de website gebruikt. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. We willen dat het voor u prettig is om kennis bij ons op te doen. Wanneer u de website bezoekt, vragen wij aan u toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische en tracking cookies. Cookies zijn veilige stukjes informatie die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Zo hoeft u niet iedere keer opnieuw in te loggen en vullen we bijvoorbeeld op een formulier alvast bekende gegevens voor u in. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door hier uw cookievoorkeur te wijzigen. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken.
 • Als u gegevens invult in bij aanvraag van een abonnement. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met het door u bestelde abonnement.
 • Als u gegevens invult bij bestelling in de webshop. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met het door u bestelde product.
 • Als u gegevens invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.

Bij contact met de vereniging:

 • Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier, e-mail of telefonisch). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw initialen en/of voornaam, achternaam en vraag.

2. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

Het uitoefenen van onze functie als branchevereniging voor de aangesloten bedrijven

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie en optimaal kunnen bedienen van de aangesloten bedrijven en individuele medewerkers van deze bedrijven en het verbeteren van de dienstverlening, inclusief archief-analytische en onderzoeksdoeleinden.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het versturen van verenigingsnieuws en service-gerichte informatie om onze leden en partners te informeren, te interesseren en te betrekken (via de contactpersoon van het lidmaatschap / partnerschap).
 • Het organiseren van verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten.
 • Het (laten) controleren van recht op ledenvoordeel / aanbiedingen van partners.

Het uitoefenen van onze functie als branchevereniging en vertegenwoordiger van en kennisinstituut voor de branche

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met en informeren, interesseren, en betrekken van medewerkers van onze leden, partners en stakeholders.
 • Kennisoverdracht door middel van het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en).
 • Het effectueren van abonnementen, bestellingen of downloads.
 • Het verwerken van uw vraag, cq. op maat verstrekken van door u aangevraagde informatie.
 • Het (laten) aanbieden van producten, diensten, evenementen van Bouwend Nederland, onze partners of andere partijen waarmee wij samenwerken.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden volgen wij die eisen.

3. Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de Bouwend Nederland opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor leden en partners hun diensten uitvoeren, waarbij afspraken vastgelegd zijn in privacy overeenkomsten die voldoen aan de wettelijke regels.

Daarnaast biedt Bouwend Nederland via haar website aan potentiële klanten via de ledenzoekfunctie informatie over aangesloten bedrijven.

4. Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Bouwend Nederland treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Alle gegevens die u verstrekt aan Bouwend Nederland of plaatst op haar website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld door een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze websites. Dit betekent niet automatisch dat Bouwend Nederland verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Bouwend Nederland zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

5. Recht van inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen vier weken nadat u het verzoek heeft ingediend behandelen.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten vanuit uw lidmaatschap of abonnement) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

6. Informatie

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over uw privacy, of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Mail naar privacy@bouwendnederland.nl of bel ons op: 079 3 252 252.

7. Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Bouwend Nederland. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij randapparatuur van onze bezoekers herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Zo kunnen wij bepaalde instellingen per bezoeker onthouden. De website kan met behulp van cookies speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren opnieuw aan te geven, waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij kunnen deze informatie gebruiken om de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google mogelijk al dan niet impliciet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social widgets
Op sommige pagina’s van onze website zijn mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn, of van intermedierende partijen zoals AddThis. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van AddThis, Facebook, Twitter en eventueel andere gebruikte sociale diensten (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies en de cookiewet?
Onder meer op de website van de consumentenbond kunt u informatie over cookies vinden.